Algemene Voorwaarden

>> (Hier kan je de Algemene Voorwaarden als PDF downloaden) (Om een PDF te kunnen openen heb je Adobe Reader nodig, die je hier gratis kan downloaden).Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Branchegarantie
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 18- Keller Sports Premium Membership
Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Keller Sports GmbH
handelend onder de naam/namen: keller-sports.be

Vestigings- & bezoekadres:
Balanstraße 73 Gebouw 24
81541 München
Duitsland

Telefoonnummer: +32 9 298 03 17
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: Duitsland HRB 189761
Btw-identificatienummer: NL823768569B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 5. There is a purchase limit of 2 units per customer on strictly limited products.


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;

  • de eventuele kosten van aflevering;

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. If you withdraw from this contract, we shall reimburse to you all payments received from you, including the shipping costs (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract.

 4. Keller Sports vouchers, giftcards en online vouchers Keller Sports Vouchers kunnen betaald worden met creditcard, Paypal of een bankoverschrijving. Degenen die gekocht zijn in op de Keller Sports website kunnen gebruikt worden op het gehele assortiment. Er wordt geen rente berekend over de vouchers. Betaal per creditcard, PayPal of rekening en je ontvangt je giftcard als PDF-bestand per e-mail. Hij wordt niet per post verstuurd. De waarde van de voucher wordt automatisch van het totaalbedrag afgehaald. De voucher is eenmaal geldig per klant. Giftcards kunnen niet omgeruild worden tegen geld. Wanneer het totaalbedrag meer is dan de waarde van de voucher, moet het verschil met een andere betaalmethode betaald worden. Keller Sports is niet verantwoordlijk voor fouten in het mailadres van de ontvanger (behalve bij technische fouten). Giftcards kunnen niet gebruik worden voor bestellingen die al verwerkt zijn.


Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  4. die snel kunnen bederven of verouderen;

  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

  6. voor losse kranten en tijdschriften;

  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

  3. betreffende weddenschappen en loterijen.
Contracten voor de levering van goederen die niet zijn voorgemonteerd en zijn geproduceerd naar aanleiding van klantspecificatie, volgens instructies van de klant, of zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de klant.  Please note that the right to withdraw expires earlier with the delivery of sealed goods, which for reasons of health and hygiene are not suitable to be returned when their packaging has been removed after delivery.

> Withdrawal form PDF

Please note:
Conditions of redeeming vouchers: if an item is returned so that the overall order value consequently falls below the minimum order value required for the validity of the voucher, then the voucher code cannot be applied to the remaining items in the order

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.


Artikel 11 - Levering en uitvoering
§11.1


  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.§ 11.2 Verzendkosten

Verzendkosten van EUR 3,99 worden in rekening gebracht voor alle leveringen.

Verzendkosten zijn niet afhankelijk van orderwaarde.

Alleen voor KSP Premium Members: Gratis levering is beschikbaar voor alle bestellingen met een waarde die gelijk of hoger is als de waarde hieronder genoemd. Anders zijn de verzendkosten in § 11.2 van toepassing.

Minimale orderwaarde voor gratis levering (KSP Premium leden):Land Shipping cost Verzendkosten per land (alleen voor premiumleden: Gratis verzending bij bestellingen boven… Service
Belgie 3,99€ 75€ UPS

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 4. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 13 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org . De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.

 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

 8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.


Artikel 16 - Branchegarantie

 1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.


Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel § 18 Keller Sports Premium Lidmaatschap

 1. Keller Sports Premium lidmaatschapskosten en diensten van Keller Sports Premium zijn een onbepaalde permanente verplichting.
  The Keller Sports Premium membership is an indefinite subscription agreement. Customers can terminate the Keller Sports Premium membership via “My Account” at any time before membership expiry. If cancelled, the membership will not be automatically renewed and there will be no further membership fees to pay. If no cancellation takes place or you do not cancel at least 14 days before the end of the membership, the membership will be automatically renewed for another 12 months and a membership fee will be due. The Keller Sports Premium membership incurs a one-off fee of 9.99€ and lasts for 12 months. Within this period of service you receive a 10% discount on the total value of the shopping basket every time a purchase is made (excluding shipping costs or other service fees, such as stringing service). The discount does not apply to the membership fee. The Premium membership discount is not applicable to the tiered prices of tennis balls or to articles that are available in limited or strictly limited numbers. It also cannot be combined with any other sales or discounts that are available to specific customer groups (such as new customers) for a limited time. Keller Sports will make you aware of any sales in which the 10% premium discount does not apply. The value of the discount cannot be refunded as cash or otherwise, but will be discounted from the total purchase value. You will receive regular exclusive Premium offers and information by e-mail.

 2. Duur, terugtrekking en beëindiging van het Keller Sports Premium lidmaatschap” membership
  If no purchases have been made using the Keller Sports Premium benefits within the first 14 days of the membership, you will receive a full refund of the membership fee. You may exercise your right to withdraw from the membership by contacting us via e-mail ([email protected]) and asking for a withdrawal.
  If purchases have been made using the Keller Sports Premium membership benefits, said benefits (such as a discount of 8.50€ on a product originally priced at 85€) will be reversed in the case of withdrawal and you will be charged as if you had never had a Keller Sports Premium membership.
  If the membership is not terminated within the 12 months of its duration, it will be automatically renewed for another 12 months. Customers can terminate the Keller Sports Premium membership via “My Account” at any time before membership expiry. If cancelled, the membership will not be automatically renewed and there will be no further membership fees to pay. If no cancellation takes place or you do not cancel at least 14 days before the end of the membership, the membership will be automatically renewed for another 12 months and a membership fee will be due.

 3. "Keller Sports Premium" proefperiode lidmaatschappen
  Van tijd tot tijd bieden wij bepaalde klanten proefperiodes of andere promotionele lidmaatschappen aan, bijvoorbeeld het beginnen van een gratis proefperiode, waarin de vorige voorwaarden ook van toepassing zijn, tenzij anders in de aanbiedingen is vermeld. Leden van deze proefperiodes en promotionele aanbiedingen kunnen op elk moment tijdens de proefperiode stoppen onder Mijn Account of via een van de andere methoden van contact beschikbaar, waarbij het corresponderende lidmaatschap wordt beëindigd. Voor de respectievelijke proef of actieperiode worden geen lidmaatschapsgelden in rekening gebracht. Nadat de proefperiode voorbij is, zal een lidmaatschap, beginnen met een contributie van 9.99€ voor 12 maanden.

 4. Wijzigingen in de voorwaarden en het annuleren van diensten
  We hebben het recht om de huidige voorwaarden en het bereik van de diensten van het Premium lidmaatschap per onze discretie te veranderen. Je wordt op de hoogte gehouden van eventuele belangrijke wijzigingen in deze voorwaarden. Alle andere voorwaarden van Keller Sports GmbH zijn nog steeds van toepassing. Als we de voorwaarden of het bereik van de diensten veranderen, wordt je hiervan op de hoogte gehouden. Je hebt dan het recht om het niet eens te zijn met de wijzigingen in de voorwaarden. Als je onenigheid wilt tonen, kun je dit binnen 14 dagen doen door ons te contacteren via e-mail ([email protected]). Elke keer dat we je op de hoogte houden van de veranderingen zullen we je ook herinneren aan je recht om het niet eens met hen te zijn. Als je geen onenigheid met de veranderingen hebt uitgedrukt, wordt je geacht akkoord te zijn met hen en de daaruit voortvloeiende wijziging(en) aan de voorwaarden. Een potentiële stijging van de contributie zal van toepassing zijn bij het begin van de volgende periode van het lidmaatschap. Als je je lidmaatschap beëindigd voordat deze wijzigingen in werking treden, zullen wij restitutie geven voor de resterende ongebruikte contributie van de huidige lidmaatschapsperiode. Als er wijzigingen ongeldig, nietig of onuitvoerbaar worden verklaard om welke reden dan ook, wordt de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige wijzigingen en voorwaarden niet beïnvloed.

 5. Beëindiging door Keller Sports GmbH
  We hebben het recht om je lidmaatschap te beëindigen naar eigen goeddunken met een opzegtermijn van 14 dagen. In dit geval zullen wij je lidmaatschap in volle terugbetalen voor de huidige lidmaatschapsperiode, tenzij je al hebt geprofiteerd van Keller Sports Premium lidmaatschapskortingen in die lidmaatschapsperiode die hoger zijn dan de lidmaatschapsbijdrage van de huidige 12 maanden. Een terugbetaling kan niet worden gegeven indien de opzegging is gemaakt voor een belangrijke reden. Een beëindiging vanwege een belangrijke reden komt onmiddellijk in werking als je schuldig bent aan het overtreden van de huidige voorwaarden of enige toepasselijke wetten; als sprake is van fraude of misbruik tijdens je gebruik van Keller Sports Premium; of als onze belangen, of die van een andere gebruiker, negatief zijn beïnvloed. Hoewel wij een enkele keer kunnen kiezen om de huidige voorwaarden niet strikt na te leven, rechtvaardigt dit niet de niet-naleving van de voorwaarden in de toekomst.

 6. Betaling van de contributie en geldigheid
  Het lidmaatschap gaat in met de betaling van de huidige halfjaarlijkse contributie. Na de eerste 12 maanden, brengt Keller Sports automatisch de verschuldigde contributie in rekening via je opgegeven betalingsmethode. Als deze betaalmethode vervalt tijdens de duur van je lidmaatschap of als de incasso om een andere reden is afgewezen, heeft Keller Sports het recht om de betaling via andere middelen te claimen (eventuele extra kosten die het niet-gebruik van automatische incasso opleveren zullen aan jouw worden gefactureerd).

 7. Aansprakelijkheidsbeperkingen
  Wij nemen de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die optreedt als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijke schending van onze verplichtingen, waaronder die veroorzaakt door agenten, managers of wettelijke vertegenwoordigers. Ongeacht het niveau van de schuld, nemen wij verantwoordelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de schending van belangrijke contractuele verplichtingen (kardinale plichten) en frauduleus bedrog of schending van bepaalde garanties. Schadeclaims die voortvloeien uit enigszins nalatige inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen (kardinale plichten) zijn beperkt tot typische en voorzienbare schade. Daarnaast is er geen aansprakelijkheid voor eventuele andere wettelijke redenen.

 8. Overmacht
  Wij streven ernaar om te alle tijden toegang tot onze diensten te kunnen leveren. Incidenten van overmacht, wettige lock-out of onvoorziene operationele verstoringen bevrijden ons niet van onze geldige Keller Sports Premium verplichtingen. In deze gevallen zal de uitvoering van taken of order verzending kunnen worden vertraagd. Als een dergelijk uitstel zou betekenen dat Keller Sports Premium diensten niet meer van belang zijn voor je, kun je je Keller Sports Premium lidmaatschap beëindigen met onmiddellijke ingang en zullen wij het volledige bedrag voor de huidige lidmaatschapsperiode vergoeden, tenzij je al hebt geprofiteerd van Keller Sport Premium lidmaatschapskortingen binnen die lidmaatschap periode die hoger zijn dan de lidmaatschapsbijdrage van de huidige 12 maanden. We nemen geen verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van dergelijke gevallen van vertraagde levering.

 9. Aanvullende voorwaarden
  Keller Sports behoudt zich het recht voor om lidmaatschappen te accepteren of te weigeren. Je kunt een bestelling zo vaak als je wilt maken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het Keller Sports Premium aanbod in overeenstemming met de algemene voorwaarden te gebruiken. Keller Sports Premium is alleen beschikbaar voor particuliere klanten en kan niet worden gebruikt door klanten die goederen kopen voor zakelijke doeleinden, voor wederverkoop of voor groothandel. Een schending van het contract van jouw kant resulteert in de beëindiging van je lidmaatschap zonder enige vorm van terugbetaling.
  Premiekorting:


Artikel 19 - Teruggeven van batterijen
Enkele van onze producten bevatten batterijen. Gebruikte batterijen kunnen niet bij het huishoudelijke afval worden gedaan. De klant heeft de wettelijke verplichting om gebruikte batterijen naar speciale inzamelpunten voor lege batterijen te brengen, of deze terug te brengen naar de winkel waar ze zijn gekocht. Retailers en fabrikanten zijn wettelijk verplicht de gebruikte batterijen kosteloos te accepteren en ze te gebruiken of bij het chemisch afval te doen. Na gebruik mag u de batterijen kosteloos bij een lokaal inzamelpunt inleveren of aan de retailer terug geven. Mocht u de batterijen aan ons terug willen geven, kunt u ze gratis verzenden. Om onnodige kosten te besparen, vragen we u om de verzending eerst zelf te betalen. Daarna zullen wij de kosten van de verzending vergoeden.

Batterijen zijn voorzien van het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Batterijen die meer dan 0.0005 massaprocent kwik, meer dan 0.0002 massaprocent cadmium of meer dan 0.0004 massaprocent lood bevatten, zullen het relevante chemische symbool (Hg - kwik, Cd - cadmium, of Pb - lood) onder de vuilnisbak weergeven.

Artikel 20 - Weggooien van elektrische en elektronische apparaten
Sinds 13 augustus 2005 moeten fabrikanten de teruggave van oude elektronische apparaten kosteloos accepteren. De fabrikanten moeten alle elektrische en elektronische apparaten die na 23 November 2005 zijn geproduceerd voorzien van het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak op wielen.

Dit elektronische afval mag niet bij het huishoudelijk afval worden gedaan. Het moet worden gescheiden, verzameld en verwerkt door het naar een lokaal inzamel- of teruggavepunt te brengen. Volgens de "ElektroG" wet van 23 maart 2005 schaffen we alleen elektronische apparaten aan van fabrikanten die geregistreerd staan bij de relevante autoriteiten en die insolventie-bewijs garantie kunnen bieden dat ze de verwerking van hun elektronische apparaten zullen financieren.

Artikel 21 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

 1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Adres Nederlandse Thuiswinkel Organisatie: Postbus 7001, 6710 CB Ede.

§ 22 Complaints procedure:
Online Dispute Resolution in accordance with Art. 14 para. 1 ODR-VO: the European Commission provides a platform for online dispute resolution (ODR). This can be found at http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Keller Sports GmbH is currently not obliged to use an alternative dispute resolution process that complies with the regulations of the European Commission. Should this change, customers will be informed accordingly.